Záchranné a přístupové plochy BRENS-ACCESS

ŽSR-TURECKÝ VRCH- pevná jízdní dráha  RHEDA 2000

Typ dílců : železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích SŽDC-NOVÉ SPOJENÍ PRAHA-klasické štěrkové lože

Typová řada:     BRENS

Provedení:         ACCESS

Standardní aplikace :

Panely typové řady BRENS, provedení BRENS-ACCESS jsou určeny výhradně pro vytváření záchranných a přístupových ploch na dráhách celostátních a regionálních.

Za záchranné plochy jsou považovány veřejně nepřístupné plochy, jež jsou zřizovány za účelem zajištění přístupu silničních vozidel záchranných složek integrovaného záchranného systému k drážním inženýrským stavbám ( např. tunely, galerie nebo mosty ). Záchranné plochy jsou komunikačně napojeny samostatnou polní nebo lesní cestou, popř. účelovou komunikací na veřejnou silniční síť.

Za přístupové plochy jsou považovány veřejně nepřístupné plochy, jež jsou zřizovány pro zajištění technologického přístupu traťové mechanizace na železniční trať nebo pro zajištění úniku osob z prostoru kolejiště. Přístupové plochy mohou být ponechány bez vytvoření navazující samostatné přístupové cesty, tj. sjezdem na přiléhající pozemek.

Ve smyslu ČSN 73 6380, čl. 4.2. „Železniční přejezdy a přechody“ se záchranné plochy nepovažují za železniční přejezdy.

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2005-2015 PROKOP RAIL, a.s.
Naposledy změněno:
08.01.2016